ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผลงาน          ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา                        ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน                ชั้นอนุบาลปีที่  1

 

ผู้วิจัย                นางสิริพรรณ พนมสวรรค์

 

ปีที่วิจัย              2561

บทคัดย่อ

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์

(1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  1 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 (3)เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร  จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 รวม 17 แผน แผนละ 40 นาที  2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก จํานวน 10 ข้อ  3) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t-test) แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ประสิทธิภาพของผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.31 / 81.25สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

 

  1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ 1 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01