การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model

ชื่อเรื่อง           :    การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้      KULRAWEE Model

ผู้วิจัย             :    นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ปีการศึกษา       :    2563

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model 2) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูหลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนารูปแบบนิเทศภายใน 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้ 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.2) ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5) ศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ครูผู้สอนเลือกแบบเจาะจงเฉพาะข้าราชการและพนักงานครูปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน 2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 3) นักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 241 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 241 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จำนวน 50 ข้อ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู จำนวน 10 ข้อ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง จำนวน 15 ข้อ นอกจากนี้ยังมีแบบบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 2) แบบบันทึกผลการทดสอบ NT และ 3) แบบบันทึกผลการทดสอบ O-NET สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

สรุปผลการวิจัย

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก
  2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูหลังพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับมาก
  3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก
  4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา
  6. ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ในระดับชาติ
  7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ในระดับชาติ
  8. ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model อยู่ในระดับมากที่สุด