การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายวิมาน  ดีทองหลาง และคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษาในสังกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ