ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน “เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน “เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับปฐมวัย รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางชมัยพร  รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 111 ผลงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1