การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2564

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 เพื่อมอบทิศทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2564   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 เพื่อมอบทิศทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมบริษัท สยามสไมล์ สาขาชุมพร ได้มอบทุนการศึกษา  พร้อมป้ายโรงเรียนปลอดภัยให้กับโรงเรียนในสังกัด  หลังจากนั้น ประธานการประชุม ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ .-1. การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ on-site  2. การติดตามความพร้อมของโรงเรียน                 3. การฉีดวัคซีนของครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 4. แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  5.รูปแบบการจัดการเรียน  การสอน  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 2 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาเช้า – บ่าย  *ชุดที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น.  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายท่าแซะ1,2 และเครือข่ายปะทิว 1,2   *ชุดที่ 2 ระหว่างเวลา 13.30- 16.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเมือง  1-5 และเครือข่ายท่าแซะ 3  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (covid – 19)