โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 24  ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (รุ่นที่ 3) โดยมีนายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ มีคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดชุมพร คณะทำงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  การอบรมในครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในการอำนวยความสะดวกการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม.