กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

วันจันทร์ที่ 18  ตุลาคม  2564 เวลา 08.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลางรอง ผอ.สพป.ชพ.1  นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  โดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุย เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์ของราชการเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดเสียหายและเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งได้ขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกๆเรื่อง และได้ชี้แจง แจ้งภารกิจต่างๆ ของสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อไป.-