การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. … นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับตามความจำเป็นและความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ของโรงเรียนที่มีความต้องการขอตั้งงบประมาณคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 62 โรง ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1