ประชุมขับเคลื่อนรองรับการประเมิน ITA

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ประชุมขับเคลื่อนรองรับการประเมิน ITA  

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   รายละเอียดดังนี้

1) การปรับปรุงระบบการทำงาน

2) การเปิดเผยข้อมูล

3) การเปิดเผยข้อมูล ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส

4) การป้องกันการทุจริต ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการบริหารงาน  เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น