สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสร้างเจตจำนงสุจริต หยุดคิดคอร์รัปชั่น

วันที่  6  มิถุนายน  2564   เวลา 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานทุกคน  หลอมรวมพลังใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี ในการทำกิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการใช้แขนทั้งสองข้างทำเครื่องหมายกากบาต เพื่อสื่อความหมาย “บุคลากร CPN1 ทุกคนไม่เอาคอร์รัปชั่น” พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ ไม่ทนต่อการทุจริต “  พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1