ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2564   เวลา 13.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มต่างๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งนำไปสู่การทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม