ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนรองรับการประเมิน ITA

วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1