รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์            (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

เรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์

           (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย     นายกิตติพงษ์ น้อยจีน   ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

              โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1

การรายงานนวัตกรรมครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น เพื่อหาประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ปีการศึกษา  2560  ที่เรียนกับผู้รายงาน จำนวน 31 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้  โดยได้ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์  (ง 14201) จำนวน  19  ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t – Test  (Dependent  Samples)  สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่  การหาค่าความตรง ตามสูตร  IOC  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การหาค่าประสิทธิภาพ  ( E1 / E2 )  การหาค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (E.I.)  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1.           1.  ผลการวิเคราะห์ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   วิชา คอมพิวเตอร์  (ง 14201)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (E1 / E2) ที่สร้างขึ้น มีค่า E1/E2 = 80.97 /86.29  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่กำหนดไว้   จึงสรุปได้ว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการ
  2.   ผลการวิเคราะห์   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา คอมพิวเตอร์  (ง 14201)  ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (E.I.) เท่ากับ 0.731 คิดเป็นร้อยละ  73 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ปีการศึกษา 2560 นั้น นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้น