เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิต) และโรงเรียนบ้านบางคอย

วันที่ 15 กรกฎาคม และ วันที่16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร  ประทุมชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิต) และโรงเรียนบ้านบางคอย ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564