เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหินกบ และโรงเรียนบ้านคอกม้า

วันที่ 8 กรกฎาคม และ วันที่ กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร  ประทุมชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหินกบ และโรงเรียนบ้านคอกม้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2564