สพป.ชุมพร เขต 1 ตัดสินผลงาน “นวัตกรรมครูวิถีใหม่วิถีแห่งการเรียนรู้ CPN 1”

>> วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการตัดสินผลงาน การประกวดสื่อการเรียนรู้ “นวัตกรรมครูวิถีใหม่วิถีแห่งการเรียนรู้ CPN 1 ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา (กตปน.) ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด ซึ่งการตัดสินในครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าสู่รอบที่ 2 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1