สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมงานเทคนิคการผลิตข้าวไร่ด้วยศาสตร์พระราชาที่นาชะอัง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองสพป.ผอ.ชุมพร เขต 1 และนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน”เทคนิคการผลิตข้าวไร่ด้30วยศาสตร์พระราชาที่นาชะอัง”ตามโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวไร่ตลอดห่วงโซ่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นการขยายผลเครือข่ายคุณธรรม โดยให้ชุมชนและหน่วยงานผ่านนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1  อ.บ.ต.นาชะอัง ศูนย์วิจัยข่าวไร่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ

4