ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายภิญโญ ลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอภิตา เกี่ยงสุภา และนายยุทธนา มรกต ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อเนื่อง จากจังหวัดชุมพรและสพฐ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จึงได้รับความเชื่อมั่น ด้านการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และได้รับเกียรติในการคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงานและประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรและโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ให้เป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต การมีทัศนคติที่ดี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อไป