ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก (ตาม ว.89)

เอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

้อ 1

การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

้อ 2

การจัดทำราคากลางรายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone

3

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรรมการมีหนังสือเชิญชวน และบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

ายชื่อผู้ประกอบการ

การพิจารณาผลฯ และขออนุมัติสั่งซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone

11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

222

ปิดประกาศการจัดซื้อฯ  ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1