ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการคัดเลือก (ตาม ว.89)

เอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

้อ 1

การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วมไฟล์คุณลักษณะเฉพาะ

การจัดทำราคากลางรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

วมไฟล์ราคากลาง

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรรมการมีหนังสือเชิญชวน และบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

ายชื่อผู้ประกอบการ

การพิจารณาผลฯ และขออนุมัติสั่งซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ารพิจารณาผลฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ระกาศผู้ชนะ

หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา

นังสือแจ้งให้มาทำวัญญา

ปิดประกาศการจัดซื้อฯ  ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1