ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก (ตาม ว.89)

เอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

วมไฟล์ ้อ 1.1

การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Ilovepdf Merged (19)

การจัดทำราคากลางรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ำหนดราคากลาง

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรรมการมีหนังสือเชิญชวน และบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

ัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ

การพิจารณาผลฯ และขออนุมัติสั่งซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ายงานพิจารณาผลฯ ละขออนุมัติซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ระกาศผู้ชนะ

หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา

ระกาศแจ้งให้มาทำสัญญา

ปิดประกาศการจัดซื้อฯ  ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1