การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบกระบวนงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดเวลา  ลดกระดาษ และรองรับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มาตรการที่ 1 มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อให้บริการแต่ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น   **ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1