การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support Aystem : AMSS++ (ระบบบันทึกข้อความ) ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดเวลา ลดกระดาษ และรองรับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มาตรการที่ 1 มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บริการแต่ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น กิจกรรมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1