ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 บนเว็บไซด์ของ สพป.ชพ.1

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 บนเว็บไซด์ของ สพป.ชพ.1

ระกาศแผน 64

ผนจัดซื้อจัดจ้างปี 64

ลจัดซื้อจัดจ้างปี 64

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สถานที่ปิดประกาศ ของ สพป.ชพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

ำส่ง ตง.

ผนจัดซื้อจัดจ้างปี 64

ลจัดซื้อจัดจ้างปี 64