การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2565

 

2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

 

3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน

ายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต2565 มบูรณ์