กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธง….เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 12  กรกฎาคม  2564 เวลา 08.30 น. นายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1,  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)