โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

** เมื่อวันที่  8  และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.          

นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดี ต่องานต่อเพื่อนร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ มีความสามัคคีในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข โดยจัดให้มีการพัฒนา แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 9  กรกฎาคม 2564

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามมาตรการในประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(covid-19)    ด้านการจัดกิจกรรม อย่างเคร่งครัด