มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2566