มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ระกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2565