แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ระกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริต 2565

ู่มือมาตรฐานการให้บริการว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน