คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

ู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 2565

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

นายสุทธิพันธ์  แสงขำ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล Suthipan

 

 

นายศิลป์ชัย  เผือกขำ

นิติกรชำนาญการ

ู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล SinChai