คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

นายสุทธิพันธ์  แสงขำ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

นายศิลป์ชัย  เผือกขำ

นิติกรชำนาญการ

ู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2566