การประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงเวลา สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มาตรการที่ 1 มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บริการแต่ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น กิจกรรมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)  โดยมี นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และนางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ.1