กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 3  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต          ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุย ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆของสำนักงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ที่มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน และผู้ที่ work from home  ซึ่งการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เน้นย้ำในเรื่องการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid – 19) และการปฏิบัติงานให้ทุกคนคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ