ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563

>> วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน การตรวจให้ คะแนน ข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และนางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการตรวจ ข้อสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 ในการตรวจข้อสอบครั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ และระบายคะแนนลงใน กระดาษคำตอบเลือกตอบของนักเรียน และบรรจุกระดาษคำตอบลงซองกระดาษคำตอบ โดยคำนึงถึงการรักษา ความลับและความปลอดภัยของกระดาษคำตอบ