สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่าง จำนวน 12 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564  ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1