การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลฯ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. !!! นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลฯ ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชพ.1