ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดในการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมือง จ.ชุมพร