การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

> (วันที่ 19 มีนาคม 2564) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1