การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของคณะกรรมการและการรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1