สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัมมนาวิชาการครบรอบ10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัมมนาวิชาการครบรอบ10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ในพิธีเปิดแบบ New normal รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ณ วังสระประทุม และทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยและ ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 114 คน