กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์

      วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้  นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   นำคณะข้าราชการผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมชี้แจงการทำงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และการทำงานในสัปดาห์นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเขตพื้นที่ ในการทำงานในการให้บริการ  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจถึงภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์ต่อไปให้ได้รับทราบและเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกันโดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน

      ในการนี้พร้อมทั้งเน้นย้ำเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ  สงวนนาม)  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5  ส่วนจังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564  รอบที่ 1  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)  โรงเรียนบ้านไชยราช  ตำบลเขาไชยราช  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  มาประชุมสรุปรายงานสภาพปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของพื้นที่ดังกล่าว