การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางขมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561-2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โดยเป็นการดำเนินการจัดทำข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กับ โรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต เป็นสถานศึกษาแกนนำ และมีสถานศึกษาร่วมพัฒนา คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) โรงเรียนวัดเชิงกระ โรงเรียนบ้านหัวถนน โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ โรงเรียนบ้านถ้ำธง และโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและสถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายสถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือดูแลซึ่งกันและกันระหว่างสถานศึกษาแกนนำกับสถานศึกษาร่วมพัฒนา