อบรมเชิงปฏบัติการเทคนิคการใช้งานสีชอล์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ

วันที่ 1 เมษายน 2567 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้
นายเสรี
 พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานสีชอล์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และการแสดงออกอย่างอิสระ ทั้งนี้ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ได้พบปะให้ข้อคิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณ บริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัทสหไทยศึกษาภัณฑ์ (๒๐๐๐) จำกัด ที่ได้จัดการอบรม
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านศิลปะ
และการใช้สีชอล์คน้ำมัน
ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1