ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งสองด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.82
2)ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.60
3)ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.04
4)คะแนนเฉลี่ยนร้อยละของ สพป ชพ.1 ทุกด้านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยนร้อยละทุกสังกัด และอยู่ในลำดับที่ 4 ของ สพฐ.(จากทั้งหมด 188เขต)