อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1    มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่  13 – 14  มกราคม  2564  เวลา  09.00 – 16.30 น.  ผ่านระบบทางไกล Video Confenence  ณ  ห้องประชุมบางผรา  อาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา