ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่  12  มกราคม 2563  ผอ.สพป.ชพ.1,2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ ชพ.1,2 และ สพม.11 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ สพป.ชพ.1

2