สพป.ชุมพร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 12/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 31 ตุาคม 2566  เวลา 13.30 น. ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพรเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 12/2566  โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 อนุกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม