การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพรเขต 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 11/2566  โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  อนุกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และเป็นธรรม