ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย
นางลักขณา
พรมพัตร และนางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกับคณะรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนประชานิคม 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร