ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

           วันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางลักขณา พรมพัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกับคณะรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหินกบ
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร