ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

            วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางลักขณา พรมพัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมกับคณะรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564ณ โรงเรียนบ้านศาลาลอยตำบลบางลึก อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร